Specjaliści, którzy rozwiążą Twoje problemy!

Podatki

Zespół naszych prawników wyspecjalizowanych w dziedzinie prawa podatkowego zapewnia kompleksowe doradztwo w zakresie podatkowych aspektów transakcji korporacyjnych, handlowych i finansowych. Naszym Klientom oferujemy zarówno wsparcie w kwestiach podatkowych związanych z bieżącą działalnością oraz doradztwo w postępowaniach kontrolnych i podatkowych, jak i szeroki zakres doradztwa z zakresu planowania podatkowego, mającego na celu redukcję obciążeń podatkowych w granicach obowiązującego prawa. Dbamy o bezpieczeństwo podatkowe naszych Klientów, ale również wspieramy ich w procesach decyzyjnych związanych z funkcjonowaniem ich przedsiębiorstw.

 

DORADZTWO PODATKOWE

 • sporządzanie wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego;
 • ocena skutków podatkowych realizowanych projektów restrukturyzacyjnych, w tym w szczególności podziałów i połączeń podmiotów gospodarczych, wydawanie rekomendacji z perspektywy skutków podatkowych takich zdarzeń;
 • opiniowanie umów handlowych i porozumień pod kątem podatkowym, rekomendowanie optymalnych rozwiązań podatkowych;
 • doradztwo w zakresie mechanizmów optymalizacji opodatkowania kadry zarządzającej oraz kluczowych pracowników;
 • doradztwo w zakresie podatku dochodowego, podatku od nieruchomości, podatku od spadków i darowizn, podatku VAT i innych;
 • przeprowadzanie kompleksowych analiz podatkowych dokonywanych i planowanych transakcji gospodarczych;
 • wydawanie opinii podatkowych i udzielanie rekomendacji.

 

CENY TRANSFEROWE

 • sporządzanie dokumentacji cen transferowych zgodnie z wymaganiami ustaw o podatku dochodowym,
 • ocena posiadanej dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powiązanymi pod kątem ich rzetelności i kompletności oraz ewentualnego ryzyka;
 • bieżące doradztwo dotyczące postępowań podatkowych dotyczących zagadnień z zakresu cen transferowych.

 

POSTĘPOWANIA I KONTROLE PODATKOWE

 • doradztwo w okresie poprzedzającym kontrole;
 • doradztwo w trakcie kontroli i postępowań podatkowych;
 • doradztwo w czynnościach sprawdzających;
 • prowadzenie postępowań kontrolnych i podatkowych, w szczególności przygotowanie zastrzeżeń i wniosków do protokołów kontroli skarbowych;
 • przygotowywanie odwołań oraz zażaleń w toku postępowań podatkowych;
 • sporządzanie wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji oraz wniosków o wznowienie zakończonych postępowań, a także wniosków o zmianę lub uchylenie decyzji;
 • doradztwo w trakcie postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych w sprawach dotyczących podatków;
 • przygotowywanie skarg do sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych od wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych w sprawach podatkowych oraz reprezentacja w trakcie postępowań zainicjowanych wniesieniem tych skarg;
 • sporządzanie wniosków w toku postępowania sądowoadministracyjnego oraz zażaleń na postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych w kwestiach wpadkowych;
 • przygotowanie skarg o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego oraz skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego;
 • doradztwo i reprezentacja w postępowaniach karno – skarbowych;
 • opracowanie opinii, analiz i raportów związanych z prowadzonymi sporami podatkowymi.

 

PLANOWANIE PODATKOWE

 • analiza skutków podatkowych zamierzonych przez Klienta transakcji, w tym w szczególności transakcji kapitałowych oraz ocena ryzyk podatkowych z nich wynikających i opracowywanie rozwiązań umożliwiających minimalizację tych ryzyk;
 • monitorowanie i reagowanie na planowane zmiany podatkowe w kraju i bieżące proponowanie rozwiązań optymalizacyjnych adekwatnych do zmieniające się sytuacji prawnej;
 • opracowywanie analiz podatkowych skoncentrowanych na zdefiniowaniu możliwych obszarów optymalizacyjnych;
 • sporządzanie raportów prezentujących strategie optymalizacyjne;
 • ocena planowanych przez podatnika czynności wywierających skutki podatkowe pod kątem ryzyka ewentualnej odpowiedzialności karnej skarbowej.

Informacja o Cookies

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Musisz zaakceptować by korzystać z serwisu