Polityka prywatności

Kancelarii Podniesiński i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni

Niniejsza Polityka prywatności (nazywana dalej również „Polityką”) zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię Podniesiński i Wspólnicy Adwokaci
i Radcowie Prawni s.c. w Gdańsku (dalej: „Kancelaria” lub „my”), w tym danych osobowych naszych Klientów i przedstawicieli Klientów. W Polityce znajdą Państwo w szczególności informacje na temat tego:

 • kto jest administratorem danych;
 • w jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane;
 • komu udostępniamy dane;
  przez jaki okres
 • przechowujemy dane;
 • jakie prawa przysługują podmiotom danych osobowych.

W końcowych fragmentach Polityki przedstawiliśmy także informacje na temat plików cookies wykorzystywanych przez stronę internetową Kancelarii.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo przetwarzanych przez nas danych osobowych, jak również aby spełniać wszelkie inne wymogi wynikające z przepisów regulujących kwestię ochrony danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli tzw. „RODO”.

I. Kto jest administratorem danych osobowych?

Ze względu na formę prawną Kancelarii (spółka cywilna), wszyscy wspólnicy Kancelarii, tj. Krzysztof Podniesiński, Małgorzata Kropielnicka, Małgorzata Olesińska oraz Kinga Załęcka-Kościukiewicz, są współadministratorami danych osobowych.

Dane kontaktowe Kancelarii i poszczególnych współadministratorów:
Al. Gen. J. Hallera 13, 80-401 Gdańsk
tel. 58 340 30 70
adres e-mail: sekretariat@kpl.pl

II. Czy w Kancelarii funkcjonuje Inspektor Ochrony Danych?

Naszym Inspektorem Ochrony Danych jest radca prawny Paweł Bosiacki, z którym skontaktować mogą się Państwo pod adresem e-mail: iod@kpl.pl.

III. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

W zależności od tego, jaka łączy nas relacja lub w jakich okolicznościach uzyskaliśmy Państwa dane osobowe, cele i podstawy przetwarzania danych mogą się różnić. Z reguły dane przetwarzane są:

 • w celu zawarcia pomiędzy nami umowy o świadczenie usług prawnych oraz realizacji tej umowy;
 • w celu realizacji umowy o świadczenie usług prawnych na rzecz podmiotu, w którym są Państwo zatrudnieni;
 • w celu realizacji obowiązków określonych w przepisach prawa – zwłaszcza przepisów o rachunkowości, przepisów podatkowych, przepisów regulujących postępowania sądowe i administracyjne czy przepisów określających zasady wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego;
 • w celu zapewnienia nam możliwości dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, jakie mogą zostać w stosunku do nas skierowane;
 • w celu udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczące oferty Kancelarii.

Jeśli chcieliby Państwo zapoznać się ze szczegółową informacją na temat celów i podstaw przetwarzania danych osobowych, prosimy o wybranie odpowiedniej klauzuli z listy poniżej.

IV. Jakie prawa Państwu przysługują?

Mają Państwo prawo zażądać od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a także – ograniczenia przetwarzania.

Jeśli Państwa zdaniem przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z przepisami, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli przysługują Państwu dodatkowe prawa (np. prawo do przenoszenia danych lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania), informację na ten temat znajdą Państwo w odpowiedniej dla Państwa klauzuli informacyjnej.

V. Do kogo mogą się Państwo zwrócić w celu realizacji swoich praw?

Jako współadministratorzy zawarliśmy porozumienie, w ramach którego uzgodniliśmy, że za realizację praw przysługujących podmiotom danych, w szczególności praw opisanych w pkt IV, odpowiedzialny jest wspólnik Kinga Załęcka-Kościukiewicz.

Niezależnie od tego ustalenia, mogą jednak Państwo wykonywać swoje uprawnienia względem wszystkich wskazanych w pkt I wspólników Kancelarii.

VI. Komu dane mogą być udostępniane?

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, którym zobowiązani jesteśmy przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa (w tym właściwe dla nas organy podatkowe czy organy samorządu zawodowego) a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi kurierskie lub pocztowe.

Dostęp do danych uzyskać mogą także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi informatyczne, usługi księgowe, usługi doradcze, jak również prawnicy współpracujący z Kancelarią. Wskazane osoby uzyskiwać będą dostęp do danych bądź na podstawie zawartej przez Kancelarię umowy o powierzeniu przetwarzania danych, bądź na podstawie upoważnienia wydanego przez współadministratorów.

VII. Jak długo dane będą przechowywane?

Okres przechowywania danych zależny jest od tego, na jakiej podstawie dane przetwarzamy. Kwestia ta opisana została szczegółowo w poszczególnych klauzulach informacyjnych zamieszczonych w pkt X niniejszej Polityki.

VIII. Czy Państwa dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

W związku z korzystaniem przez nas z wirtualnych dysków potencjalnie Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Podstawą transferu we wszystkich przypadkach jest decyzja Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony danych w programie „Tarcza Prywatności”.

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać kopię danych, które podlegają przekazaniu, skontaktować można się z nami pod adresem wskazanym w pkt I lub II.

IX. Strona internetowa Kancelarii korzysta z plików cookies.

Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.

X. Klauzule informacyjne

Informacja nt. przetwarzania danych osobowych
Klientów Kancelarii

1. Współadministratorami danych osobowych Klientów Kancelarii Podniesiński i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni s.c. są jej wspólnicy, tj. Krzysztof Podniesiński, Małgorzata Kropielnicka, Małgorzata Olesińska oraz Kingę Załęcka-Kościukiewicz. Siedziba Kancelarii znajduje się w Gdańsku (80-401) przy al. Gen. J. Hallera 13, adres e-mail: sekretariat@kpl.pl.

2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@kpl.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez nas w następujących celach i na następujących podstawach:
a. w celu zawarcia pomiędzy nami a naszym Klientem umowy dotyczącej usług prawnych („Umowa”) oraz prawidłowej realizacji Umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
b. ewentualnego dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych, obrony przed takimi roszczeniami, jak również w celu zabezpieczenia się na wypadek ewentualnej kontroli ze strony organów administracji skarbowej, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (podstawę tę nazywać będziemy dalej „naszym prawnie uzasadnionym interesem”); nasz prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu możliwości podejmowania skutecznych działań w celu ewentualnego dochodzenia przysługujących nam w stosunku do Pani/Pana roszczeń, ewentualnej obrony przed roszczeniami, które mogą zostać do nas skierowane, jak również zapewnienia możliwości wykazania, że Umowa rzeczywiście była realizowana;
c. realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa,
w szczególności przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych, w tym obowiązków archiwizacyjnych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. Jeśli w związku z realizacją Umowy uzyskaliśmy dostęp do Pani/Pana danych szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. informacji o stanie zdrowia), podstawą przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tj. przetwarzanie tych danych jest niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia i wykonania Umowy.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.

7. Ma również Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania, które opiera się na naszym prawnie uzasadnionym interesie.

8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym zobowiązani jesteśmy przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa (w tym właściwe dla nas organy podatkowe), podmioty realizujące na naszą rzecz usługi informatyczne, księgowe, usługi kurierskie lub pocztowe, usługi doradcze.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania Umowy, a także po jej zakończeniu – do czasu ustania po naszej stronie obowiązku archiwizowania dokumentów związanych z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, przedawnienia naszych wzajemnych roszczeń lub przedawnienia zobowiązań podatkowych pozostających w związku z Umową (w zależności od tego, która ze wskazanych okoliczności zaistnieje później).

10. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. W toku przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

12. W związku z korzystaniem przez nas z wirtualnych dysków potencjalnie Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Podstawą transferu we wszystkich przypadkach jest decyzja Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony danych w programie „Tarcza Prywatności”. Jeśli chciałby Pani/chciałby Pan uzyskać kopię danych, które podlegają przekazaniu, skontaktować można się z nami pod adresem wskazanym w pkt 1 lub 2 powyżej.

13. Jako współadministratorzy zawarliśmy porozumienie, w którym uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO. W szczególności uzgodniliśmy, że:
a. Kinga Załęcka-Kościukiewicz jest odpowiedzialna za realizację względem Pani/Pana obowiązku informacyjnego, co niniejszym zostało wykonane;
b. Kinga Załęcka-Kościukiewicz jest odpowiedzialny za umożliwienie Pani/Panu wykonywania praw wskazanych w punktach 6 i 7 powyżej. Niezależnie od tego ustalenia, może Pani/Pan wykonywać swoje prawa również wobec innych wskazanych w punkcie
1 współadministratorów. W takim przypadku niezwłocznie przekażą oni Pani/Pana żądanie ww. osobie w celu jego realizacji.

Informacja nt. przetwarzania danych osobowych
przedstawicieli Klientów Kancelarii

1. Współadministratorami danych osobowych przedstawicieli Klientów Kancelarii Podniesiński i Wspólnicy Adwokacji i Radcowie Prawni s.c. są jej wspólnicy, tj. Krzysztof Podniesiński, Małgorzata Kropielnicka, Małgorzata Olesińska oraz Kingę Załęcka-Kościukiewicz. Siedziba Kancelarii znajduje się w Gdańsku (80-401) przy al. Gen. J. Hallera 13, adres e-mail: sekretariat@kpl.pl.

2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@kpl.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe uzyskaliśmy od naszego Klienta lub bezpośrednio od Pani/Pana.

4. Będziemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane o stanowisku pracy i umiejscowieniu w strukturze organizacyjnej naszego Klienta.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez nas w następujących celach i na następujących podstawach:
a. w celu zawarcia pomiędzy nami a naszym Klientem umowy dotyczącej usług prawnych („Umowa”) oraz realizacji Umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (podstawę tę nazywać będziemy dalej „naszym prawnie uzasadnionym interesem”); nasz prawnie uzasadniony interes polega w tym przypadku na zapewnieniu możliwości zawierania umów i prawidłowej realizacji spoczywających na nas zobowiązań umownych;
b. w celu ewentualnego dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami, jak również zabezpieczenia się na wypadek ewentualnej kontroli prowadzonej przez organy administracji skarbowej, tj. na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu; nasz prawnie uzasadniony interes polega w tym przypadku na zapewnieniu możliwości podejmowania skutecznych działań w celu dochodzenia roszczeń w stosunku do naszego Klienta, obrony przed roszczeniami, które mogą zostać w stosunku do nas skierowane, jak również zapewnieniu możliwości wykazania, że Umowa rzeczywiście była realizowana;
c. w celu realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych (jeżeli otrzymane dane osobowe będą widniały w dokumentach księgowych), tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania.

7. Ma również Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania, które opiera się na naszym prawnie uzasadnionym interesie.

8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym zobowiązani jesteśmy przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa (w tym właściwe dla nas organy podatkowe), podmioty realizujące na naszą rzecz usługi informatyczne, księgowe, usługi kurierskie lub pocztowe, usługi doradcze.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania Umowy, a także po jej zakończeniu – do czasu ustania po naszej stronie obowiązku archiwizowania dokumentów związanych z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, przedawnienia wzajemnych roszczeń pomiędzy nami a naszym Klientem lub przedawnienia zobowiązań podatkowych pozostających w związku z Umową (w zależności od tego, która ze wskazanych okoliczności zaistnieje później).

10. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. W toku przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

12. W związku z korzystaniem przez nas z wirtualnych dysków potencjalnie Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Podstawą transferu we wszystkich przypadkach jest decyzja Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony danych w programie „Tarcza Prywatności”. Jeśli chciałby Pani/chciałby Pan uzyskać kopię danych, które podlegają przekazaniu, skontaktować można się z nami pod adresem wskazanym w pkt 1 lub 2 powyżej.

13. Jako współadministratorzy zawarliśmy porozumienie, w którym uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO. W szczególności uzgodniliśmy, że:
d. Kinga Załęcka-Kościukiewicz jest odpowiedzialna za realizację względem Pani/Pana obowiązku informacyjnego, co niniejszym zostało wykonane;
e. Kinga Załęcka-Kościukiewicz jest odpowiedzialna za umożliwienie Pani/Panu wykonywania praw wskazanych w punktach 6 i 7 powyżej. Niezależnie od tego ustalenia, może Pani/Pan wykonywać swoje prawa również wobec innych wskazanych w punkcie
1 współadministratorów. W takim przypadku niezwłocznie przekażą oni Pani/Pana żądanie ww. osobie w celu jego realizacji.

Informacja nt. przetwarzania danych osobowych
kontrahentów Klientów Kancelarii, potencjalnych Kontrahentów Klientów,
przeciwników w sporach Klientów oraz przedstawicieli i pełnomocników tych podmiotów

W związku ze świadczeniem usług prawnych przez Kancelarię Podniesiński i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni s.c. na rzecz jednego z naszych Klientów, Kancelaria uzyskała dostęp do Pani/Pana danych osobowych. Poniżej przedstawiamy informacje na temat przetwarzania tych danych przez Kancelarię.

1. Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są Krzysztof Podniesiński, Małgorzata Kropielnicka, Małgorzata Olesińska, oraz Kinga Załęcka-Kościukiewicz jako wspólnicy spółki cywilnej o nazwie Podniesiński i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni z siedzibą w Gdańsku (80-401) przy al. Gen. J. Hallera 13, adres e-mail: sekretariat@kpl.pl.

2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@kpl.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe uzyskaliśmy od naszego Klienta lub innego podmiotu, którego jest Pani/Pan przedstawicielem (chyba że kontakt z Kancelarią zainicjowany został przez Panią/Pana).

4. Będziemy przetwarzać następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, oznaczenia pracodawcy, dane o stanowisku pracy i umiejscowieniu w strukturze organizacyjnej, a jeśli jest Pani/Pan pełnomocnikiem kontrahenta czy przeciwnika w sporze naszego Klienta – także oznaczenie firmy, dane adresowe, informacje o tytule zawodowym lub naukowym. Jeśli jest Pani/Pan przeciwnikiem w sporze naszego Klienta, potencjalnie przetwarzać możemy także inne dane udostępnione nam przez naszego Klienta w związku z przedmiotem sporu.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez nas w następujących celach i na następujących podstawach:
a. w celu realizacji umowy dotyczącej świadczenia usług prawnych zawartej pomiędzy nami a naszym Klientem („Umowa”), w tym w celu należytego zabezpieczenia interesów naszego Klienta tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (podstawę tę nazywać będziemy dalej „prawnie uzasadnionym interesem”); w tym przypadku prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu możliwości prawidłowej realizacji umowy, której jesteśmy stroną;
b. w celu ewentualnego dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami, jak również zabezpieczenia się na wypadek ewentualnej kontroli ze strony organów administracji skarbowej, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; w tym przypadku prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu możliwości podejmowania skutecznych działań w celu dochodzenia roszczeń w stosunku do naszego Klienta, obrony przed roszczeniami, które nasz Klient może w stosunku do nas skierować, jak również zapewnieniu możliwości wykazania, że Umowa była rzeczywiście realizowana;
c. w celu realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym przepisów regulujących zasady wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata oraz przepisów regulujących zasady postępowań sądowych, administracyjnych i innych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
6. Jeśli jest Pani/Pan przeciwnikiem w sporze naszego Klienta i w związku z realizacją Umowy uzyskaliśmy dostęp do Pani/Pana danych szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. informacji o stanie zdrowia), podstawą przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tj. przetwarzanie tych danych jest niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania.

8. Ma również Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzani, które opiera się na prawnie uzasadnionym interesie.

9. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym zobowiązani jesteśmy przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, podmioty realizujące na naszą rzecz usługi informatyczne, księgowe, usługi kurierskie lub pocztowe, usługi doradcze.

10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania Umowy, a także po jej zakończeniu – do czasu ustania po naszej stronie obowiązku archiwizowania dokumentów związanych z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, przedawnienia wzajemnych roszczeń pomiędzy nami a naszym Klientem lub przedawnienia zobowiązań podatkowych pozostających w związku z Umową (w zależności od tego, która ze wskazanych okoliczności zaistnieje później).

11. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. W toku przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

13. W związku z korzystaniem przez nas z wirtualnych dysków potencjalnie Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Podstawą transferu we wszystkich przypadkach jest decyzja Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony danych w programie „Tarcza Prywatności”. Jeśli chciałby Pani/chciałby Pan uzyskać kopię danych, które podlegają przekazaniu, skontaktować można się z nami pod adresem wskazanym w pkt 1 lub 2 powyżej.

14. Jako współadministratorzy zawarliśmy porozumienie, w którym uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO. W szczególności uzgodniliśmy, że:
a. Kinga Załęcka-Kościukiewicz jest odpowiedzialnq za realizację względem Pani/Pana obowiązku informacyjnego, co niniejszym zostało wykonane;
b. Kinga Załęcka-Kościukiewicz jest odpowiedzialna za umożliwienie Pani/Panu wykonywania praw wskazanych w punktach 7 i 8 powyżej. Niezależnie od tego ustalenia, może Pani/Pan wykonywać swoje prawa również wobec innych wskazanych w punkcie
1 współadministratorów. W takim przypadku niezwłocznie przekażą oni Pani/Pana żądanie ww. osobie w celu jego realizacji.

Informacja nt. przetwarzania danych osobowych
przedstawicieli organów, urzędów, sądów i innych instytucji

W związku ze świadczeniem usług prawnych przez Kancelarię Podniesiński i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni („Kancelaria”) na rzecz jednego z naszych Klientów („nasz Klient”), Kancelaria uzyskała dostęp do Pani/Pana danych osobowych. Poniżej przedstawiamy informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Kancelarię.

1. Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są Krzysztof Podniesiński, Małgorzata Kropielnicka, Małgorzata Olesińska oraz Kinga Załęcka-Kościukiewicz jako wspólnicy spółki cywilnej o nazwie Podniesiński i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni z siedzibą w Gdańsku (80-401) przy al. Gen. J. Hallera 13, adres e-mail: sekretariat@kpl.pl.

2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@kpl.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe uzyskaliśmy od naszego Klienta lub podmiotu, którego jest Pani/Pan przedstawicielem bądź ze źródeł publicznie dostępnych, np. ze strony internetowej instytucji, w której jest Pani/Pan zatrudniona/y (chyba że kontakt z Kancelarią zainicjowany został przez Panią/Pana).

4. Będziemy przetwarzać następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, oznaczenia pracodawcy, dane o stanowisku pracy i umiejscowieniu w strukturze organizacyjnej.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez nas w następujących celach i na następujących podstawach:
a. w celu realizacji umowy dotyczącej świadczenia usług prawnych zawartej pomiędzy nami a naszym Klientem („Umowa”), w tym w celu należytego zabezpieczenia interesów naszego Klienta tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (podstawę tę nazywać będziemy dalej „prawnie uzasadnionym interesem”); w tym przypadku prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu możliwości prawidłowej realizacji umowy, której jesteśmy stroną;
b. w celu ewentualnego dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami, jak również zabezpieczenia się na wypadek ewentualnej kontroli ze strony organów administracji skarbowej, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; w tym przypadku prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu możliwości podejmowania skutecznych działań w celu dochodzenia roszczeń w stosunku do naszego Klienta, obrony przed roszczeniami, jakie mogą zostać w stosunku do nas skierowane, jak również zapewnieniu możliwości wykazania, że Umowa rzeczywiście była realizowana;
c. w celu realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym przepisów regulujących zasady wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata oraz przepisów regulujących zasady postępowań sądowych administracyjnych czy innych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania.

7. Ma również Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania, które opiera się na prawnie uzasadnionym interesie.

8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym zobowiązani jesteśmy przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, podmioty realizujące na naszą rzecz usługi informatyczne, księgowe, usługi kurierskie lub pocztowe, usługi doradcze.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania Umowy, a także po jej zakończeniu – do czasu ustania po naszej stronie obowiązku archiwizowania dokumentów związanych z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, przedawnienia wzajemnych roszczeń pomiędzy nami a naszym Klientem lub przedawnienia zobowiązań podatkowych pozostających w związku z Umową (w zależności od tego, która ze wskazanych okoliczności zaistnieje później).

10. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. W toku przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

12. W związku z korzystaniem przez nas z wirtualnych dysków potencjalnie Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Podstawą transferu we wszystkich przypadkach jest decyzja Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony danych w programie „Tarcza Prywatności”. Jeśli chciałby Pani/chciałby Pan uzyskać kopię danych, które podlegają przekazaniu, skontaktować można się z nami pod adresem wskazanym w pkt 1 lub 2 powyżej.

13. Jako współadministratorzy zawarliśmy porozumienie, w którym uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO. W szczególności uzgodniliśmy, że:
a. Kinga Załęcka-Kościukiewicz jest odpowiedzialna za realizację względem Pani/Pana obowiązku informacyjnego, co niniejszym zostało wykonane;
b. Kinga Załęcka-Kościukiewicz jest odpowiedzialna za umożliwienie Pani/Panu wykonywania praw wskazanych w punktach 6 i 7 powyżej. Niezależnie od tego ustalenia, może Pani/Pan wykonywać swoje prawa również wobec innych wskazanych w punkcie
1 współadministratorów. W takim przypadku niezwłocznie przekażą oni Pani/Pana żądanie ww. osobie w celu jego realizacji.

Informacja nt. przetwarzania danych osobowych
osób kontaktujących się z Kancelarią
w celu uzyskania informacji na temat oferty Kancelarii

1. Współadministratorami danych osobowych osób kontaktujących się z Kancelarią Podniesiński i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni s.c. w celu uzyskania informacji na temat oferty Kancelarii są jej wspólnicy, tj. Krzysztof Podniesiński, Małgorzata Kropielnicka, Małgorzata Olesińska oraz Kinga Załęcka-Kościukiewicz. Siedziba Kancelarii znajduje się w Gdańsku (80-401) przy al. Gen. J. Hallera 13, adres e-mail: sekretariat@kpl.pl.

2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@kpl.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu zrealizowania Pani/Pana zapytania dotyczącego naszej oferty oraz ewentualnego ustalania szczegółowych warunków współpracy. Udzielanie odpowiedzi na zapytania od potencjalnych Klientów oraz prowadzenie rozmów czy korespondencji dotyczących przyszłej współpracy jest naszym prawnie uzasadnionym interesem, który uzasadnia przetwarzanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (podstawę tę nazywać będziemy dalej: naszym prawnie uzasadnionym interesem). Pani/Pana dane osobowe mogą być także przetwarzane w celu zawarcia pomiędzy nami umowy; w takim przypadku postawą przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania.

5. Ma również Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania, które opiera się na naszym prawnie uzasadnionym interesie.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym zobowiązani jesteśmy przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, podmioty realizujące na naszą rzecz usługi informatyczne, usługi kurierskie lub pocztowe, usługi doradcze.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 miesięcy od nadesłania zapytania, chyba że podjęte zostaną czynności zmierzające do udzielenia nam zlecenia. W takim przypadku dane przetwarzane będą na zasadach opisanych odpowiednio w Informacji nt. przetwarzania danych osobowych Klientów Kancelarii lub Informacji nt. przetwarzania danych osobowych przedstawicieli Klientów Kancelarii.

8. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak podanie danych identyfikacyjnych i kontaktowych jest niezbędne dla rozpatrzenia Pani/Pana zgłoszenia; podanie danych będzie także konieczne dla zawarcia pomiędzy nami ewentualnej umowy.

10. W toku przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

11. W związku z korzystaniem przez nas z wirtualnych dysków potencjalnie Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Podstawą transferu we wszystkich przypadkach jest decyzja Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony danych w programie „Tarcza Prywatności”. Jeśli chciałby Pani/chciałby Pan uzyskać kopię danych, które podlegają przekazaniu, skontaktować można się z nami pod adresem wskazanym w pkt 1 lub 2 powyżej.

12. Jako współadministratorzy zawarliśmy porozumienie, w którym uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO. W szczególności uzgodniliśmy, że:
a. Kinga Załęcka-Kościukiewicz jest odpowiedzialna za realizację względem Pani/Pana obowiązku informacyjnego, co niniejszym zostało wykonane;
b. Kinga Załęcka-Kościukiewicz jest odpowiedzialna za umożliwienie Pani/Panu wykonywania praw wskazanych w punktach 4 i 5 powyżej. Niezależnie od tego ustalenia, może Pani/Pan wykonywać swoje prawa również wobec innych wskazanych w punkcie
1 współadministratorów. W takim przypadku niezwłocznie przekażą oni Pani/Pana żądanie ww. osobie w celu jego realizacji.

Informacja nt. przetwarzania danych osobowych
dostawców towarów lub usług dla Kancelarii

1. Współadministratorami danych osobowych dostawców towarów lub usług dla Kancelarii Podniesiński i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni s.c. są jej wspólnicy, tj. Krzysztof Podniesiński, Małgorzata Kropielnicka, Małgorzata Olesińska oraz Kinga Załęcka-Kościukiewicz. Siedziba Kancelarii znajduje się w Gdańsku (80-401) przy al. Gen. J. Hallera 13, adres e-mail: sekretariat@kpl.pl.

2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mail: iod@kpl.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez nas w następujących celach i na następujących podstawach:
a. w celu zawarcia pomiędzy nami a Panią/Panem umowy dotyczącej dostaw towarów lub usług („Umowa”) oraz prawidłowej realizacji Umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
b. ewentualnego dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych, obrony przed takimi roszczeniami oraz zabezpieczenia się na wypadek ewentualnej kontroli prowadzonej przez organy administracji skarbowej, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (podstawę tę nazywać będziemy dalej „naszym prawnie uzasadnionym interesem”); nasz prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu możliwości podejmowania skutecznych działań w celu ewentualnego dochodzenia przysługujących nam w stosunku do Pani/Pana roszczeń, ewentualnej obrony przed roszczeniami, które Pani/Pan może do nas skierować, jak również zapewnienie możliwości wykazania, że Umowa rzeczywiście była realizowana;
c. realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa,
w szczególności przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych, w tym obowiązków archiwizacyjnych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia i wykonania Umowy.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.

6. Ma również Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania, które opiera się na naszym prawnie uzasadnionym interesie.

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym zobowiązani jesteśmy przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa (w tym właściwe dla nas organy podatkowe), podmioty realizujące na naszą rzecz usługi informatyczne, księgowe, usługi kurierskie lub pocztowe, usługi doradcze.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania Umowy, a także po jej zakończeniu – do czasu ustania po naszej stronie obowiązku archiwizowania dokumentów związanych z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, przedawnienia naszych wzajemnych roszczeń lub przedawnienia zobowiązań podatkowych pozostających w związku z Umową (w zależności od tego, która ze wskazanych okoliczności zaistnieje później).

9. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. W toku przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

11. W związku z korzystaniem przez nas z wirtualnych dysków potencjalnie Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Podstawą transferu we wszystkich przypadkach jest decyzja Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony danych w programie „Tarcza Prywatności”. Jeśli chciałby Pani/chciałby Pan uzyskać kopię danych, które podlegają przekazaniu, skontaktować można się z nami pod adresem wskazanym w pkt 1 lub 2 powyżej.

12. Jako współadministratorzy zawarliśmy porozumienie, w którym uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO. W szczególności uzgodniliśmy, że:
a. Kinga Załęcka-Kościukiewicz jest odpowiedzialna za realizację względem Pani/Pana obowiązku informacyjnego, co niniejszym zostało wykonane;
b. Kinga Załęcka-Kościukiewicz jest odpowiedzialna za umożliwienie Pani/Panu wykonywania praw wskazanych w punktach 6 i 7 powyżej. Niezależnie od tego ustalenia, może Pani/Pan wykonywać swoje prawa również wobec innych wskazanych w punkcie
1 współadministratorów. W takim przypadku niezwłocznie przekażą oni Pani/Pana żądanie ww. osobie w celu jego realizacji.

Informacja nt. przetwarzania danych osobowych
przedstawicieli dostawców towarów lub usług dla Kancelarii

1. Współadministratorami danych osobowych przedstawicieli dostawców towarów lub usług dla Kancelarii Podniesiński i Wspólnicy Adwokacji i Radcowie Prawni s.c. są jej wspólnicy, tj. Krzysztof Podniesiński, Małgorzata Kropielnicka, Małgorzata Olesińska oraz Kinga Załęcka-Kościukiewicz. Siedziba Kancelarii znajduje się w Gdańsku (80-401) przy al. Gen. J. Hallera 13, adres e-mail: sekretariat@kpl.pl.

2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@kpl.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe uzyskaliśmy od podmiotu, w którym jest Pani zatrudniona/Pan zatrudniony lub bezpośrednio od Pani/Pana.

4. Będziemy przetwarzać następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane o stanowisku pracy i umiejscowieniu w strukturze organizacyjnej.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez nas w następujących celach i na następujących podstawach:
a. w celu zawarcia pomiędzy nami a podmiotem, w którym jest Pani zatrudniona/Pan zatrudniony, umowy dotyczącej dostaw towarów lub usług („Umowa”) oraz realizacji Umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (podstawę tę nazywać będziemy dalej „naszym prawnie uzasadnionym interesem”); nasz prawnie uzasadniony interes polega w tym przypadku na zapewnieniu możliwości zawierania umów i prawidłowej realizacji spoczywających na nas zobowiązań umownych;
b. w celu ewentualnego dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami, jak również zabezpieczenia się na wypadek ewentualnej kontroli prowadzonej przez organy administracji skarbowej, tj. na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu; nasz prawnie uzasadniony interes polega w tym przypadku na zapewnieniu możliwości podejmowania skutecznych działań w celu dochodzenia roszczeń w stosunku do naszego dostawcy, obrony przed roszczeniami, które mogą zostać w stosunku do nas skierowane, jak również zapewnienia możliwości wykazania, że Umowa rzeczywiście była realizowana;
c. w celu realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych (jeżeli otrzymane dane osobowe będą widniały w dokumentach księgowych), tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania.

7. Ma również Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania, które opiera się na naszym prawnie uzasadnionym interesie.

8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym zobowiązani jesteśmy przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa (w tym właściwe dla nas organy podatkowe), podmioty realizujące na naszą rzecz usługi informatyczne, księgowe, usługi kurierskie lub pocztowe, usługi doradcze.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania Umowy, a także po jej zakończeniu – do czasu ustania po naszej stronie obowiązku archiwizowania dokumentów związanych z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, przedawnienia wzajemnych roszczeń pomiędzy nami a naszym dostawcą lub przedawnienia zobowiązań podatkowych pozostających w związku z Umową (w zależności od tego, która ze wskazanych okoliczności zaistnieje później).

10. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. W toku przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

12. W związku z korzystaniem przez nas z wirtualnych dysków potencjalnie Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Podstawą transferu we wszystkich przypadkach jest decyzja Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony danych w programie „Tarcza Prywatności”. Jeśli chciałby Pani/chciałby Pan uzyskać kopię danych, które podlegają przekazaniu, skontaktować można się z nami pod adresem wskazanym w pkt 1 lub 2 powyżej.

13. Jako współadministratorzy zawarliśmy porozumienie, w którym uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO. W szczególności uzgodniliśmy, że:
a. Kinga Załęcka-Kościukiewicz jest odpowiedzialna za realizację względem Pani/Pana obowiązku informacyjnego, co niniejszym zostało wykonane;
b. Kinga Załęcka-Kościukiewicz jest odpowiedzialna za umożliwienie Pani/Panu wykonywania praw wskazanych w punktach 6 i 7 powyżej. Niezależnie od tego ustalenia, może Pani/Pan wykonywać swoje prawa również wobec innych wskazanych w punkcie
1 współadministratorów. W takim przypadku niezwłocznie przekażą oni Pani/Pana żądanie ww. osobie w celu jego realizacji.